2024 წლის ბაღების რეგისტრაცია 2-3 წლიანი ჯგუფები


საიტზე დაიდო ფილიალებში ჩარიცხული აღსაზრდელების სიები, ჩარიცხული აღსაზრდელის გადამოწმება შესაძლებელია პირადი ნომრით:


დარეგისტრირებულ აღსაზრდელის მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა, არაუგვიანეს 2024 წლის 07 ივლისს, შესაბამის ფილიალში წარადგინოს ჩარიცხვისთვის საჭირო დოკუმენტაცია:

1. ბავშვის დაბადების მოწმობა (ასლი).

2. ორი ფოტოსურათი (3x4).

3. ცნობა ბავშვის რუსთავში რეგისტრაციის შესახებ, გაცემული იუსტიციის სამინისტროს სსიპ "სამოქალაქო სერვისების განვითარების სააგენტოს" ან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ. (საინფორმაციო ბარათი).

4. ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა N100).

აღსაზრდელის ჩარიცხვა ფილიალში მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სრულად იქნება წარმოდგენილი ჩამოთვლილი დოკუმენტები.


გადაამოწმეთ ბავშვის რეგისტრაცია პირადი ნომრით

შეიყვანეთ პირადი ნომერი:
რიგის ნომერი პირადი ნომერი სახელი გვარი ბაღი