2020 წლის ბაღების რეგისტრაცია 5-6 წლინი ჯგუფები


საიტზე დაიდო ფილიალებში ჩარიცხული აღსაზრდელების სიები, ჩარიცხული აღსაზრდელის გადამოწმება შესაძლებელია პირადი ნომრით:


ჩარიცხული ბავშვების წარმომადგენლებმა წარმოადგინეთ შემდეგი საბუთები ფილიალებში 10 სექტემბერის ჩათვლით:

1. ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი.

2. ცნობა ბავშვის რუსთავში რეგისტრაციის შესახებ გაცემული იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „სამოქალაქო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ (იუსტიციის სახლის) ან ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ.

3. ჯანმრთელობის ცნობა (შესაძლებელია წარმოადგინოთ სასწავლო წლის დაწყებამდე).

4. 2 ფოტო სურათი (3X4).

ვისი დოკუმენტაციაც არ იქნება სრულყოფილი და არ მოხდება ბავშვის იდენტიფიცირება სწორად, ავტომატურად გაირიცხება ფილიალიდან.


ვინც ვერ მოხვდა საბავშვო ბაღში და ბაღის გრაფაში უწერია „რეზერვი“, ის გადადის სარეზერვო სიაში თავისი რიგითი ნომრით და ვაკანსიების გაჩენის შემთხვევაში, დაკმაყოფილდებიან რიგითი ნომრის მიხედვით.

გადაამოწმეთ ბავშვის რეგისტრაცია პირადი ნომრით

შეიყვანეთ პირადი ნომერი:
რიგის ნომერი პირადი ნომერი სახელი გვარი ბაღი